(1)
Yakushenkov, S. When a Skull Begins to Speak. CMJ 2020, 1, 147-152.