Yakushenkov, S. (2020). Sew Me, Mom, Red Hanfu. Corpus Mundi, 1(4), 102-107. https://doi.org/10.46539/cmj.v1i4.35