Kyrchanoff, M. (2022). Ethnographicity of a National Political Body. Corpus Mundi, 3(2), 15-51. https://doi.org/10.46539/cmj.v3i2.69