YAKUSHENKOV, S. When a Skull Begins to Speak. Corpus Mundi, v. 1, n. 3, p. 147-152, 30 out. 2020.