Yakushenkov, Serguey. 2020. “When a Skull Begins to Speak”. Corpus Mundi 1 (3), 147-52. https://doi.org/10.46539/cmj.v1i3.27.