Yakushenkov, Serguey. 2020. “Sew Me, Mom, Red Hanfu”. Corpus Mundi 1 (4), 102-7. https://doi.org/10.46539/cmj.v1i4.35.