Kyrchanoff, Maksym. 2022. “Ethnographicity of a National Political Body”. Corpus Mundi 3 (2), 15-51. https://doi.org/10.46539/cmj.v3i2.69.