Lokteva, Anastasiya. 2022. “Animals and Humans”. Corpus Mundi 3 (2), 100-119. https://doi.org/10.46539/cmj.v3i2.73.