Yakushenkov, S. (2020) “When a Skull Begins to Speak”, Corpus Mundi, 1(3), pp. 147-152. doi: 10.46539/cmj.v1i3.27.