Yakushenkov, S. (2020) “Sew Me, Mom, Red Hanfu”, Corpus Mundi, 1(4), pp. 102-107. doi: 10.46539/cmj.v1i4.35.