Kyrchanoff, M. (2022) “Ethnographicity of a National Political Body”, Corpus Mundi, 3(2), pp. 15-51. doi: 10.46539/cmj.v3i2.69.