Waldrep, S. “The Body of Art”. Corpus Mundi, Vol. 1, no. 2, July 2020, pp. 62-87, doi:10.46539/cmj.v1i2.21.