Yakushenkov, S. “When a Skull Begins to Speak”. Corpus Mundi, Vol. 1, no. 3, Oct. 2020, pp. 147-52, doi:10.46539/cmj.v1i3.27.