Yakushenkova, O. “Terrifying Nudity: The Naked Truth of Horror Film”. Corpus Mundi, Vol. 3, no. 1, May 2022, pp. 123-59, doi:10.46539/cmj.v3i1.62.